1. UYUM
a-Duyusal keskinlik
b-Esneklik
c-Fizyoloji % 55
• Vücut duruşu
• El hareketleri
• Yüz ifadesi ve göz kırpma
• Nefes alıp verme
d-Tonlama % 38
• Ses
• Ton (perde)
• Tempo (Hız)
• Tını (Kalite)
• Yükseklik (Sesin yüksekliği)
e-Sözcükler % 7
• Yüklemler
• Anahtar sözcükler
• Ortak deneyim ve çağrışımlar
• İçerik ölçekleri

2. PS – DS MODELİ
Mevcut durum + Kaynaklar = Arzulanan durum

3. HEDEFLER
a-Olumlu olarak ifade edilir
b-Danışan başlatıp devam ettirmelidir.
c-Hedef spesifik olarak tanımlanmalıdır.
d-Ekolojik olmalıdır.
e-Hedefe ulaşmanın birden fazla yolu belirlenmelidir.
f-İlk adımın kolay olması sağlanmalıdır.
g-Seçenekleri artırıyor olmalıdır.

4. KALİBRASYON
a-Belirli bir standarda göre kişideki değişiklikleri fark etme ve ölçme becerisidir.
b-Genellikle dışsal olan ve sözel olmayan iki farklı durum arasında kıyaslamayı kapsar.
c- Kalibrasyon becerisi rafine edilmiş duyusal keskinliğe dayanır.
d-Şimdiki durum
e-Arzulanan durum kalibre edilir.
f-Kalibrasyon için 9 ana gösterge:
• Cilt rengi
• Nefes alış veriş yeri
• Nefes hızı
• Nefes derinliği
• Nefes duraklamaları
• Deri parlaklığı
• Kas gerginliği
• Alt dudak büyüklüğü
• Gözbebeği büyümesi

5. TEMSİL SİSTEMLERİ
a-Görsel
b-İşitsel
c-Kinestetik

6. GÖZ ERİŞİM İPUÇLARI
a-Görsel hatırlanan
b-İşitsel Hatırlanan
c-İçdiyalog
d-Görsel tasarlanan
e-İşitsel tasarlanan
f-Duygular/Duyumlar

7. EKOLOJİ
Herhangi bir değişimin, daha geniş bir sistem içinde ortaya çıkardığı ya da çıkarabileceği sonuçları ve etkileri dikkate almaktır.
a-İkincil kazançlar açısından
b-Tüm sistem açısından

8. YENİDEN ÇERÇEVELEME
Bir sorunun doğasında değişiklik yaparak veya bir cümlenin bağlamını değiştirerek ona yeni bir anlam vermektir.
a-İçeriğin yeniden çerçevelenmesi: Daha fazla içerik ekleyerek bir ifadenin anlamını değiştirmek. 
b-Bağlamın yeniden çerçevelenmesi: Bağlamını değiştirerek bir ifadenin anlamını değiştirmek.

9. METAFORLAR
Danışanın bilinçli direncini devre dışı bırakan ve onunla daha derin bir düzeyde bağlantı kurmayı sağlayan sembolik hikâyeler:
a-Keşif Metaforları 
b-Pastoral Metaforları
c-Kontrol Metaforları
d-Eylem Metaforları 
e-Yeniden Çerçeveleme Metaforları
f-Fantezi Metaforları
g-Antropomorfik Metaforlar
h-İçgözlem Metaforları
i-Eşitlik/Karşılık Metaforları
j-Çok Seviyeli Metafor

10. NLP VARSAYIMLARI
a-Harita arazinin kendisi değildir.
b-Her davranışın altında bir olumlu niyet yatar.
c-İletişim, aldığınız tepkidir.
d-Başarısızlık yoktur, sadece geribildirim vardır vs…

11. **** MODEL
a-Ne? Neden? Nasıl? Ne zaman? Nerede? Kim?
b-Silme, çarpıtma ve genellemeleri ortadan kaldıracak bir dizi spesifik sorular.
c-Kişinin/kurumun mevcut gerçeklik anlayışından yeni bir anlam çıkarılmasını sağlar.
d-Kişinin/kurumun dünya modeli genişletilmiş olur.

12. MİLTON MODEL
a-Milton Model, trans ya da anlaşma durumuna geçilmesi için tasarlanmıştır.
b-Bir dizi soyut dil kalıpları içerir. 
c-Çok anlamlı olduğundan, danışanın deneyimi ile eşleşme sağlar. 
d-Danışanın bilinçdışı kaynaklarına ulaşmasına yardımcı olur. 
e-Niyet olarak **** Modelin tam karşıtıdır.
f-Hipnotik dil kalıplarıdır.
g-Ustaca belirsiz konuşabilme becerisidir.

13. GELECEĞE UYARLAMA
a-Gelecekte ulaşmak istenen sonucu zihinsel olarak prova etmek. 
b-Arzu edilen sonucu otomatik bir şekilde ortaya çıkarmak.

14. DURUMLAR
a-İçgözlem
b-Dışgözlem
c-Ara durum

15. ALTMODALİTELER
a-Her temsil sisteminin bir parçasını oluşturan ince farklılıklar ve ayrıntılardır. 
b-Deneyimlerimizin kodlarını çözer ve ona anlam kazandırırlar.
c-Görsel
d-İşitsel
e-Kinestetik
f-Öznel deneyimin yapısını değiştirmek için kullanılır.

16. ÇAPALAR
a-İçsel ya da dışsal herhangi bir temsilin sisteminin, bir tetikleyici ile belirli bir tepkiye bağlanmasıdır.
b-Kendiliğinden oluşabildikleri gibi, isteyerek de oluşturulabilirler.
c-Deneyimleri zaman içersinde (geçmiş-şimdi-gelecek) dolaştırmamızı sağlarlar
d-Şimdiki veya geçmiş durumları “yakalamak” için kullanılırlar.
e-“Yakalanan” bu durumlar aynen veya değiştirilmiş bir şekilde, şimdi veya gelecekte farklı bağlamlarda kullanılmak üzere hazır olurlar.
f-Görsel çapalar
g-İşitsel çapalar
h-Kinestetik çapalar