01.04.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
IŞIK ÇAĞININ IŞIK BİLGİSİ ERGÜN ARIKDAL  

Işık Çağının Işık Bilgisi
Ergün Arıkdal


Dünya Okuluna enkarne olan varlıkların ilerlemeleri, gelişmeleri çok değişik manzaralar, iniş ve çıkışlar göstermektedir. Gayet geniş bir alana yayılmış olmakla birlikte, aynı yöne doğrugiden bir eğitim süreci söz konusudur. Bu okulun iki ana üretici yada yönlendirici unsuru vardır; bunlar bir kısmı yatay tarzda, bir kısmı da dikey tarzda meydana çıkan hareketlerdir. 

Dikey hareketler yeryüzündeki bütün varlıkların dışında, fizik üstü sistemden o küreye bütünüyle hakim olan, yönlendirici, yine o varlıkların ihtiyaçlarınıtatmin etmek için çok çeşitli mizansşnler hazırlayan, eprövler aracılığıyla bu tarzı belirleyen çok büyük bir faaliyettir. Bizim dışımızdan, Yukarı'dan gelen bir etkidir. . 

Bir de enkarne olan varlıkların kendi çabaları ve düşünceleriyle madde üzerindeki hakimiyetleri sonucu ortaya çıkmış olan faaliyetler halindeyatay hareketler vardır. 

Bunları temsileden iki büyük grup var: Yukarı'dan gelen etkilerin temsilciliğini yapan dinler, bedenin eylemlerini ve hızlarını ele alan bilim. Din dikey, bilim de yatay tesirleri ifade eder durumdadır. 

Bilim, insan merakının ve zekasının doğayla olan karşılaşmasından doğan ve doğada var olan işleyiş mekanizmalarını,ilkeleri; doğuş biçimlerini kavramasından oluşmuş bir sistemdir. Ve her devir kendine göre bir sistematik yapmıştır.

Din ile bilim. Arasinda gayet tabiki bir giriş ve çıkış vardır. Din bilimden bilim dinden etkilenmiş olabilir .. Dinin yorumlanmasında bilimin tecrübelerinin, bilimin bazı noktalarının halka indirgenmesinde dinsel metinlerin etkisi olabilir. Bilime ahlaklı bir amaç verildiği zamanı bu dikey tesirden olmaktadır, çünki ahlaksallığın temelinde Yukarı'nın sevgisine, ilhamına bağlı kurallar vardır. 

Dünyayı bir eğitim yeri olarak ele alıyorsak, bütün bu dikey ve yatay etkilerin amacı nedir? Sonuç olarak insanlığa ne getirmek, ne yapmak istemiştir? Ya da ne yapmışlar» dır? Niçin bu iki kanaldan gelişmeler meydana gelmiştir? Sürekli olarak, nereye bakarsanız bakınız, hep bu ikisi var. Yani insan aklı ve zekasının geliştirdiği fenomenler ve bunlara getirdiği açıklamalar ya da insan kalbine ve ruhuna gelen sezgi ve tebliğin getirdiği öncül bilgiler, peygamberler vb. aracılığıyla ulaşan doğrudan bilgiler. 

Ya biz kendi zekamızla bazı işleri bulup çıkararak, ilişkileri görerek, tecrübeler yaparak, zaman bakımından epeyce pahalıya mal olmuş bu tecrübelerden yararlanarak bir şeylerelde etmişizdir. Ya da çoğunlukla, dikey gelen tesirler, niteliklerine uygun olarak, bizlere dolaysız bir biçimde ama sembolik olarak bilgi vermiştir. Fakat insanoğlu yeryüzünde oluşturduğu şeyleri dolaylı bir şekilde elde edebilmiştir. Aldanmamak için, büyük tecrübelerle, deneme yanılmalarla, aklını ve mantığını kullanarak, eleştirerek belli bir yere kadar gelmiştir. Örneğın Orta Çağı da yaşanan karanlık durum, o gergin durum olmamış olsaydı, Rönesansın meydana çıkması mümkün olamazdı. 

Bu okulun hiçbir dersi nihai bir ders değiL..Paima, biri diğerinin arkasına bağlanmak kaydıyla yürüyor. Birisi yola çıkıyor, o belli bir yere gelince, o toplumun insanları, "Bir sona, ulaştık,gerçeklere vardık." dedikçe yeni bir yol başlıyor. Uç uca eklene eklene bugüne dek gelinmiş .. Her birinin bir diğerinin taşıyıcı platformu olmuş. Küçükten büyüğe doğru  sıçrayarak bu zamana ulaşmış; Yeryüzünde hiçbirşey nihai birşeye sahip değildir. İnsalllık olarak her ne yaparsak yapalım, ancak birbirine bağlı olan, birbiri aracılığıyla anlaşılır halde bulunan bir gelişme içinde kalmaya mahkumuz.

Bu açıdan dinler hiçbir zaman yöreseIlikten kurtulamamıştır. Onların gelişinin amacı, yeryüzündeki insanların, bir ihtiyacını karşılamaktır. Herhangi birdinin  ortaya çıkması Yukarı'nın takdirine kalmış bir işlem değil, aşağının işteği ile kalmış bir işlemdir. Yatay faaliyetler içinde bulunan bir tarzda bir bilgiye ihtiyaçları olduğu için onlara bilgi indirilmiştir. Aşağıdan bakıldığında bunun adı semavı bir dindir. Ama temelde bütün dinler, insanlara ihtiyaçları dolayısıylaYukarisı tarafından, dikey bir tarzda, yine insanlar tarafından verilmiştir. 

Bu o kadar bütünsel bir şeydir ki, galaksilerin meydana gelişinde de aynı yasa vardır. Güneşin kendi çevresindeki gezegenleri buyuk çekim içinde tutuşunda da aynıgeçerlidir. Her organizasyon bir amaç ve bir vazife içindir. 
Dünyadaki her varlık kendi ihtiyaçları peşinde koşar. 

Herkesin bir ihtiyacı vardır . İşte, dunyayı her ihtiyacın karşılandığı bitlis olarak  ele alabiliriz .Dünyada ne olup bitiyorsa, her sorumluluk insanlığa aittir. Yukarısı'nın görevi, bu derecede geniş istekleri en verimli, en düzenli; zaman mekana en uygun biçimde,karşılamaktan ibarettir. Ruhsal İdare Mekanizması olarak adlandırdığımız sistem, dünyayı kendi bünyesi içindeki bütün imkanlarıyla, enkarne olan her türlü varlığın, canlılığın ihtiyaçlarını sonuna kadar karşilamaktadır. Bizlerin doğumu ve ölümü bile bir ihtiyaçtır. Ana karnında ölmek de, depremde ölmek de aslında bir tekamul ihtiyacıdır.

Her şey birbirini doğurur. Nitekim bizler de doğum ve ölümle, aslında bir hayattan başka bir hayata doğmaktayız. Evrende herşey birbirinin anasıdır. "Her şeyin başı Allah'tır." derler. Bunu bize dikeyden gelen etkiler söyIemiştir.İnsan zihni/şuuru ve kendi çabası bunu kavrayacak kapasitede değildir. Sadece bize söylenmiş olan bir cümleyi tekrar ediyoruz. Baş nedir, son nedir? İlk hareketin sahibi ne demektir? Hareket nedir? Zamanın ve mekanın sahibine demektir? 

Günümüz insanı, "Ben bu zamanı, mekanı bilmeliyim; Yukarı'dan bu bilgi niye verilmiş?" diye soruyor. Ancak, alacağı cevap hep rölatif değerler içinde. Belli bir çerçeve içinde kaldığımız sürece birşeyler veriyor. Çerçevenin dışındaki fenomenleri açıklamaya ça1ıştığı zamanda yüzüne gözüne bulaştırıyor.Örneğin,bu yüzden, metapsişik bir tecrübeyi bilim açiklayamaz. Ama hep açıklamak davasındadır. Belli bir sınıra kadar getirir ve geriye döner. "Bu bizim disipIine sığınıyor."· der. 

Her birimiz kendi ihtiyaçlarımıza göre,dünyamızın sağladığı olanaklara göre ondan uyararlanıyoruz; Gerek teolojik yol, gerekse bilimsel yol hep insanların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet etmiştir. Ölme ihtiyacı, öldürme ihtiyacı, sevme ihtiyacı, nefret ihtiyacı hep karşılanmıştır.' Ancak hepimizin nihai bir amacı vardır. Öyle görünüyor ki, Dünya Okulu, son derslerini almaya gelmiş olan bu varlıkların yarış halinde kendi yollarını açarak, ilerdeki ihtiyaçlarının biran önce tatmini için büyük imkanlar hazirlayarak nihai bir amaca doğru gidiyor. 

Yeryüzünde var olan. Tüm bilgiler, insanları, nihai amaca yönlendirmek için bir araçtan ibarettir. Hiç bir bilgi ve inanç bütünüyle son değildir. Hepsinin amacı, insanlığı, ulaşmış olduğu son ve en büyük derse kendilerini hazırlamaktan ibarettir. Bütün dinler nasıl birbirlerini hazırlamış larsa,bütün dinler aynı zamanda başka bir amaca da hazırlamışlardır. 

Dinlerin en büyük hedefi, büyük bir sevgi kaynağı olan Tanrı'nın içinde erimektir;bilimin ise ölümsüzlüktür, bedenin yok olmaması Ilkesidir. İkiside dünya rölativitesi içinde yeri olmayan bir gerçeğe ulaşmak içindir. Kozmik bilgilerle ilgili bir tekamül platformuna ulaşmak için yapılan antrenmanlardır. 

20. yüzyılın doğurduğu şeylerin hızla büyüyüp gelişmesi tamamen insanların kendi istekleriyle gerçekleşmiştir. Zamanın hızlanması ya da yavaşlaması yine insanların katkılarıyla meydana gelmiştir .. 

Bu nihai nokta, artık insanlığın çok yakında olan bir nihai nokta olmak üzere yeryüzünde meydana gelecek büyük bir değişimin kendisidir. Bu değişimin olabilmesi için yine bütün bu hazırlıkları Yukarı' dan alıyoruz. Düşünsel sahada meydana getirilen faaliyetin kendisiyle birlikte oluşan sezgiler, ilhamlar, tebliğlerin hepsi, biraraç vazifesi görerek, gerçekten çok büyük ve parlak olan bir Bilgi Çağı'na, dejenere olmayan, asla rôlativite taşımayan, kendi evreni içinde mutlak anlamda olan, bizi içinde bulunduğumuz tekamül düzeyinden çok çok ötelerindeki bir düzeye fırlatıp atacak olan bir bilgiye hazırlık içindir. 

İnsanlığın kendi çabaları, eprövlerdeki başarı oranları kendisini bu bilgiye layık hale getirmiştir. Bir gram sevinç için bin gram acı ve ıstırap çekmiştir. Sürekli olarak ekmişiz ve biçmişiz. Ancak biçme işi artık bizim elimizde değil, doğrudan doğruya Büyük Ziraatçiler'in elinde, dünyanın gerçek sahiplerinin elınde. Bizler epey tanım yapmışız, yani ziraatçı sınıfına girebiliriz. Ama artık dünyayı küçük tarlalar halinde tutamayız. "Bunlar benim bilimim, bunlar benim dinim, inancım." hep küçük tarlalardır. Dünya artık baştan aşağı tek bir tarla. Biçilmedik, orağın girmediği yer yok.

Zaten herkes birbirinden sorumlu durumda. Herkes birarada yaşamak zorundadır. Hiç kimsenin kendisine ait bir tarlası kalmadı. Bu nedenle dünyada bir şeyler olacaksa tüm dünya için olacaktır. Her yerde tambir bütünsellik hakimdir. İnsanlık olarak böyle bir platforma yükselebilmek için çok acılar çekildi. Ancak, her şeyi kendi kendimize yaptık.Savaş istedik, savaş yaptık; barış istedik, barış yaptık. 

Ve hepsi bizleri nihai bir amaca ulaştırmak içindir. 

Dünya büyük bir ışık tarlası haline getirilmiştir. Bu ışık tarlasının ilk huzmeleri de Anadolu'ya düşmüştür. 

Şimdi dünyanın sıçraması var. Eski sıçramalar değişik tarlalardaki varlıkların sıçramasıydı. Ama şimdi 6.5 milyar insanın bulurduğu bir dünya bir tarla haline getirecek bir etki, bir hüküm düşünüldü.Büyük şelalenin düşme noktasına gelmiş durumdayız. Küçük akıntılar ve sular toplanmış, biraraya gelmiş ve koca bir Niagara şelalesi meydana gelmiştir: Insanlık çok büyük bir aksiyon şeklinde kendi yaptığı eylemlerin, iyi şeylerin sonucunda tam bir düşme noktasının ağzındadır. 

Eğer kendimizde bir insanlık, küresellik, birlik ve beraberlik şuuru oluşmuşsa bu müthiş enerjiye uyum sağlamamız daha çok mümkün olur. Sağlam durmak için de kendimizden endişe duymamak gerekir. Aksi takdirde, sevgi dediğimiz enerjiyi aktarmalımız mümkün değildir.

( Büyük Sentez Tekamül - Ergün Arıkdal )

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru