26.02.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
SİRİUS MİSYONU CELSE 3  

PLAN: Sirius Misyonu                                                                         
 6 Mayıs 1982
Celse: 3

Medyom: Ergün Arıkdal
Hazır Bulunanlar: Mehmet Sancar, Güven Erer, Ahmet Hızveren

P: Evet.
M.S.: Efendim, geçen celsemizde, bilgimizin niteliğini tayine yarayacak iki soruyu cevaplamamızı buyurmuştunuz. Önce, bağlı bulunduğumuz realiteden, bu realitenin ağırlıklarından kurtulmamız için bizlere böylesine bir imkan kapısı açmak lütfunda bulunduğunuz için hepimiz sizlere müteşekkiriz. Bu yüksek imkanı en iyi bir biçimde değerlendirmeye çalışacağız. Umarım ki hepimiz başarılı oluruz. Efendim, iki sorunuz için çoğunluğun katıldığı cevabımız şöyledir:
    Ruh, Yaradan’ın tahayyülünde yer işgal eden ve öz’ünde bulunan üç bilginin itilimi ile Tanrısal maketin inşaatında çalışan, müessiriyet ve şuur sahibi lem’a-i ilahiyedir. Hayat, yani canlılık her seviyedeki ruhsal varlığın her seviyedeki madde ile bağlantısından oluşur.
    P.:  Evet, ruh bir elektrondur.
    Bu elektron, sizlerin basit fiziğinizin tanıtmaya çalıştığı elektron değildir. Fakat sizlere, en yarayışlı şekilde sonuçlar vermesi bakımından kullanmış olduğumuz bu kelimeyi, başka bir tarif içerisinde biz de kullanacağız. Bu söylediğimiz hususa çok dikkat ediniz. Aynı kelimeyi kullanmakla beraber ifade edeceğimiz sözler fiziğinizle alakalı değildir.
    Elektron, bütün yaratılmış olanların esasıdır. Bu esas, sizin eski insanlarınızın ifade ettiği Monad ya da Cevher değildir.
    Elektron, her şeyin temeli, inşa edici birimi ve aslıdır. Bütün kopyalar, varlık sisteminde meydana gelen bütün değişiklikler buna göre vukuu bulur. Bu bakımdan canlılığı, hayatı ve evreni ve bunun içerisinde mevcut buutların çeşitli yoğunluktaki etkilerini anlayabilmeniz için elektronu iyi anlamanız gerekir.
    Elektron, ilk enerjinin temerküz edip, yoğunlaşıp, sürekli bir neşriyat içerisinde kalmasından doğan özel bir yapıdır.
    İlk enerji, Sadıklar Planı’nın sizlere son celselerinde ifade etmiş olduğu enerji türlerinin hepsini ihya eder. Özellikle zaman enerjisi, elektronun büyük bir kısmını teşkil edecek hammaddeyi sağlamıştır.
    Elektron, bütün bilginin nüve halinde enerjetik bir vüsatte konsantre olup biriktiği yerdir.
Sizler için öyle garip, hatta öyle anlamsız bilgiler vardır ki onlar, kainatın temel taşlarını teşkil eden temel bilgilerdir. Eski Mısır’da Horus’un gözü işte simge olarak bu elektronu ifade eder.
    Mevcut olan mekanların ve bu mekanlardaki boyut sistemlerinin ( Matematik ifadelerin dışında), elektron birikimleriyle ilgisi çok fazladır. Bu demektir ki, boyut, mekan, zaman katlanmaları ve burulmaları ve her türlü enerjetik sıçramalar, yani mutasyonlarınız hep elektron fazlalığından, azlığından veya değişik kombinasyonlarının sürekli olarak sıralanmasından meydana gelmiştir.
    Eski Mısır’daki güneş kursu, esasında dev bir elektronun timsalidir. Genellikle güneş kursunun etrafında çevrelenmiş olan yılan simgesi, elektrona bağlı olan boyutlanmaların ifade edilmesi içindir. Bunların hepsi büyük Sirius kültürünün artıklarıdır. Yani size intikal edebilen kısımlarıdır.
    Şimdi; sizlerin hayat, canlılık, ruh, beden, fizik ötesi deyimleriniz yanlış anlayışlara, yanlış kavramlara, yanlış tariflere dayalı olmak üzere, fakat gene de bir mantık akışı içerisinde bugüne kadar gelmiştir.
    Normal ötesi ya da anormal olarak gördüğünüz her şey yahut mutat dışı kabul ettiğiniz pek çok husus, mutat olandır. Mutad dışı olan; sizin mutad olarak gördüğünüz şeydir. Pratik olarak bundan şunu kastediyoruz:
    Bütün metapsişik olaylar ile bütün mistik çalışmalar ve bunlara bağlı olan her türlü deney ve yaşantılar, sizlerin yanlış anlayış, yanlış kavrayıştan doğan tariflerinize nazaran mutad dışı görünmelerine rağmen, doğru kavramlara, doğru tariflere gidildiği zaman mutad olacak şeylerdir.
    İnsanın, sizin deyiminizle, duyular dışı yeteneklerini kullanması mutad olmayan bir olaydır. Oysa mutad olan, duyular dışı melekelerin kullanılması, gayri mutad olan da duyular yoluyla bilgi edinilmesidir.
    Şimdi sizlerin dış varlıklarla irtibata geçebilmeniz neden mümkün olamıyor anlayabildiniz mi? Onlar, sizler için mutad olan akıl ve duyu yolunu değil, sizler için gayri mutad olan duyu dışı sezgi yollarını ve buna bağlı olmak üzere her türlü fizik dışı araçları kullanmaktadırlar.
    Meydana getirmiş olduğunuz uygarlığın tamamen dağılıp gitmemesi için, binlerce yıldan beri kültürümüzün mücahitleri, aranızda, her yörede mücadele vermişlerdir. En büyük ve en yarayışlı keşiflerinizin, buluşlarınızın, klasik bilim adamlarının dışındaki mutad dışı çalışma ve göreneğe sahip kişiler tarafından meydana getirilmiş olduğunu unutmayınız.
    Elektron, sizi evrenle, sizi Rabbinizle bir kılan ve gene sizi iç benliğinizden, özünüzden dışarıya taşırarak, kişiliğinizin olgunlaşmasını sağlayan, bütün madde yapısının, bütün açı ve yüzeyleri ile kristalleşmiş her türlü kabalığın, yoğunluğun tek bir veçhe altında görünmesini sağlayan işte o elektrondur.
    Bu sözlerimizde kesinlikle şu mevcut değildir: elektron, Yaradan değildir.
    Bu konuyu, verdiğimiz ipuçlarına bağlı olmak üzere hazırlayacağınız sorularla derinleştirebiliriz. Başka?
    M.S.: Efendim, geçen celsemizin bir yerinde “ Memleketinizin özel durumları mevcuttur. Özel durumların meydana getirdiği mukadder sonuçlar yaşanacaktır” Bu mukadder sonuçlar, nasıl sonuçlardır? Daha açık bilgiler verilmesi mümkün müdür?
    P.: Hayır. Sonuçlar, sizlerin giderek yoğunluk kazanan enerjinin birikiminden dolayı, Dünya yüzeyi seviyesinde yapacağınız vazifenin sonuçlarıdır.
    Buradaki endişeniz mutad olan bir endişedir. Oysa esas olan gayri mutaddır. Evet.
    M.S.: Bir başka sorumuz da şu efendim. Bizlerden bir sonuç alınamazsa, konunun kapalı bir sisteme bağlanacağı bildirildi. “ Kapalı sistem” nedir?, lütfen açıklar mısınız?
P.: Bizlere vereceğiniz cevapları ve bizim tevcih edeceğimiz sorulara aldığımız karşılıklar, yeterince bir bilgi sistemini geliştirebilmemiz için kaynak teşkil edecekse, kadronuzu aynen muhafaza edebileceksiniz demektir. Bunlar mevcut olmaz ise, tarafımızdan intihap edilecek kişilerle, ve tamamen kapalı olmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz. Bu demektir.
    M.S.: Anlaşıldı, teşekkür ederiz. Efendim bir başka sorumuz da şöyle:
    Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil isimli dört melekten söz ederiz ama bu sembolik isimlerin kesin olarak, bilhassa spiritüel bakımdan neyi anlattığını bilemeyiz. Bu semboller birer varlığın isimleri olmasa gerek. Dinsel yorumların üstünde bir açıklama rica etsek acaba mümkün müdür?
    Bu soruyu, Satürn gezegeninin iki yapay yeni merkezinin, Dünyamızı kıyametine hazırlamak için meydana getirilişiyle İsrafil’in yaptığı çağrışım nedeniyle sormak gereğini duyduk efendim.
    P.: Bizim size verebileceğimiz bilgiler, sizin kavramlarınıza uygun olmak üzere verilmelidir ki fayda sağlasın.
    Eski kültürlerin Sirius’tan aktarabildikleri bilgileri çok garip semboller halinde ve insan vicdanını rencide edici mekanizmalar ihdas etmek suretiyle meydana getirdiklerini biliyoruz.
    Cebrail’in bizden farkı yoktur; o elektron seviyesi, daha doğrusu elektron mevcut enerji düzeyi biküler sahasını geçmiş olduğu için, bilgiyi mücerret bir halde 
nötralize ederek belli bir mekanda yoğunlaştırmayı sağlayabilen bir varlıktır.
            Onun görevi, sizin için bir bilgi aktarıcı rolünü üstlenmesidir.
    Esasında Cebrail, gerçekte bu görevin sürekli sahibi değil idi.
    Azrail ise bir varlık değildir. O, evrende mevcut ve bütün kainat için geçerli olan evrensel entropinin simgesidir.
    Elektronun sıçrama göstermesi, üst bir boyutu araştırması ve devamlı olarak kuyruğunu ısıran yılan gibi çeşitli boyutlar içerisinde hareket etmesi onun tabiatı icabıdır.
    İşte bu yüzden evrenin her yerinde entropi vardır.
    Bu konuyu kendi bilgileriniz ışığında iyice inceleyiniz.
    Sizce Mikail nedir?
    M.S.: Bizce Mikail’in görevi; hesap tutucu, yani bir başka ifade ile sevapla günahı kaydedici spiritüel anlamda hafıza sisteminin bir meksefe durumudur gibi alıyoruz.
    P.: Kozmik biyolojinin en büyük amacı, bütün bireyleri arasında elektronik iltisakın her boyut içerisinde çokgenler halinde birleşmesini sağlamaktır. Kozmobiyoloji, bütün evren canlılığının he ne boyutta ve mekanda bulunursa bulunsun, birbirleriyle iltisak içinde, yani kuvvetli bağlarla bağlanmış olmasını meydana getirebilmesi için, böyle bir bağı teşekkül ettirebilmesi için, sürekli bilgi yaymak ve bilgi almak zorundadır.
    İşte Mikail ismini verdiğiniz bir sistem vardır ki, bir çalışmakta olan mekanizma vardır ki, bütün kozmik, kozmobiyolojik ünitelerin arasındaki bu bilginin akışını sağlar.
    Pekiyi İsrafil’den ne anlarsınız?
    M.S.: İsrafil; kıyamet habercisi, kıyamet düzenleyicisi olarak biliyoruz kısaca.
    P.: İsrafil; kozmik biyolojik yapıların mutasyonunu tanzim eden mekanizmanın kendisidir.
    Bugünlük bu kadar. Allahaısmarladık.
    M.S.: Allahaısmarladık.

( Biküler saha: Bir sistem içerisindeki enerji alanlarının bileşkesi demektir.)

 

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru