26.02.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
SİRİUS MİSYONU CELSE 8  

PLAN: Sirius Misyonu                                                                     
15 Temmuz 1982
Celse: 8

Medyom: Ergün Arıkdal
Hazır Bulunanlar: Mehmet Sancar, Necip Özkardeş, Nedret Erer, Ahmet Hızveren

    P.: Evet.
    M.S.: Bir evvelki celsemizde geçen, bilgi tanecikleri ve bilgi tohumları deyimleriniz bizler içi çok kapalıdır. Lütfen açıklar mısınız?
    P.: Sizin tanıdığınız evrende, fikir veya bilgi tanecikleri bir partikül olarak düşünülmemelidir. Yani bunlar, temelde fiziki bir yapıya sahip değildirler.
    Tanecik bizim ıstılahımızda belli bir ışın sahasını, tesir sahasını ifade eden, kondanse enerjiler tarzında ortaya çıkar. Esasında, varlıkların ve eşyanın temeli, bu bilgi taneciklerinin mevcudiyetine bağlıdır.
    Bilgi taneciği, bir arpa tanesi gibi belli bir ortam ve belli şartlar bulduktan sonra yeşermez.
    Bunu şu bakımdan tekrar ifade ediyorum ki; tanecik kavramı sizler için yabancı bir kavram değildir. Atom teorilerinizde çok çeşitli tanecikler mevcuttur. Fakat gene de biliyorsunuz ki, bunların hiçbiri bir arpa tanesi gibi değildir. Her biri yoğunlaşmış çeşitli hızda, çeşitli mekanda mevcut olan enerjilerdir.
    Bilginin de bir enerji olduğu, Sadıklar tarafından çok evvel sizlere intikal ettirilmişti.
    Bilgi taneciği, pratik olarak sizlerin bilmeniz gereken tarzda, dimağlarınız arasında veya canlı varlıklar manzumesi içerisinde gerçek mübadelenin nasıl olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır.
    Bir zihinden diğer bir zihine, bir beyinden diğer bir beyine, hareket etmekte olan bilgi tanecikleri pek çok özellik taşır.
    Bilgi taneciği tek bir kavram değildir. Çeşitli seviyelerin çeşitli bilgi tanecikleri mevcuttur.
    Biz bunlardan önce, sizin yaşam merkeziniz olarak ve yaşamanızı düzenleyici olarak ifade edeceğimiz beyin aracınızla alakalı bölümünü ele alalım:
    Beyninizin hücresel kapasitesi, ancak hücreler arasındaki irtibatın oranına bağlıdır. Bu kapasitenin ancak %4 nisbetinde kullanılmış olduğu sizin kendi araştırmalarınızla da sabittir ki, bu biraz eksik bir rakamdır. Esasında insan, beyin hücrelerinin birbiri ile olan irtibatının sonucunda ortaya çıkan bilgi taneciği sirkülasyonunun sağladığı kapasiteyi, ancak %5.5 veya 6 oranında kullanabilmektedir. 
       Bu kendi gezegeninizde, sizler için şimdilik yeterli görünüyorsa da, ilerideki çağların uzaysal teknolojisine uymayacak kadar geridir. Bu bakımdan bir mütasyonun yavaş yavaş gerçekleştirilip, bu oranın 9’a sonra 12’ye kadar çıkarılması gerekir. 12 sizler için ulaşılabilecek en verimli ve matlup olan kısımdır.
    %5.5 veya 6’lık bir kapasitenin, bilgi taneciği sirkülasyou nasıl olmaktadır? Bu konu oldukça teknik bir konu. Bunun açıklamasını, zamanla, sırası geldikçe, daha fazla yapma imkanı bulacağınızı tahmin ediyoruz.
    İnsan dimağında bilgi taneciklerinin teşekkülü, derin şuuraltınızın elde etmiş olduğu enformasyonun, kozmik bilgilerle mukayesesinden doğar. Bu doğuşun hazırlanması, üç yönlü tesirle teşekkül eder:
    Bir tanesi; sizin meksefenizde mevcut olan materyalle ilgilidir. Buna ait bilgiler yeterince verilmiştir.
    İkincisi; bağlı olmuş olduğunuz tekamül grubunun meksefesi ile alakalıdır. Bu, müşterek bir meksefeyi teşkil eder. Bu müşterek meksefenin, sizin özel meksefenizle olan ilgisi, her zaman kuvvetli değildir. Dahil olmuş olduğunuz tekamül grubunuzun meksefenizden size aktarılan enerjinin, veya sizin çekip alabileceğiniz enerjinin, niteliği de söz konusudur.
    Nihayet bütün bunların hepsi, bağlı bulunduğunuz siklusun seviyesi ile ve o siklusun amacı ile de alakalıdır. 
    Diyelim ki yaptığınız gözlem ve tecrübeler, sizde, grup meksefesi ile olan irtibatı geliştirmiştir. Yani oradan size, bir bilgi tanecikleri akımı gelmiştir. Böyle bir akıma ducar oldunuz.
    Derin şuuraltınız, bu astral bedeniniz tarafından muhafaza edilen bir şuuraltıdır. İsterseniz buna esiri şuuraltı da diyebilirsiniz ( derin şuuraltına esiri şuuraltı’da diyebilirsiniz.). Böylece, şaşırtıcı bilgiler veren bazı sistemlerin icad etmiş olduğu şuuraltı anlayışından kendinizi tefrik etmiş olursunuz.
    Şimdi; esiri şuuraltınızda birikmiş olan bilgi taneciği, birer enerji partikülüdür. Bunun yapısını sizlere anlatamam. Fakat bu, müthiş bir bilgiyi ihtiva eden kayıtlarla dolu, bir nev’i çok minik hafıza gibidir. Çok minik, fevkalade küçük bir hafıza topudur. Bütün bir tekamül grubunuzun sonucunu içeren bir bilgiyi, faksimile tarzda, aynen fakat çok çok minik tarzda, bünyesinde muhafaza eden bir hafıza topudur. Bu, sizin esiri şuuraltınıza intikal ettiği vakit derhal muhafaza altına alınır. Çünkü, bunların beyin hücreleri içerisindeki mevcut olan bilgi kayıt sistemine girmesi, çok zararlı sonuçlar verebilir.
    Bu partiküller, esiri şuuraltınıza intikal ettikten sonra muhafaza edilir, demiştim. Bundaki enerji, birdenbire kendi benlik şuuraltınıza dağıtmak, o sistemi yakmak gibidir. Her an sistemin genel yapısında birtakım çökmeler, zedelenmeler, mahvolmalar vuku bulabilir.
    Bilgi tanesi, esiri şuuraltınızda kamufle edilir. Bunu yapan, sizin meksefenizdir.
    Meksefeniz, basit bir rezervuar değildir. Meksefeniz, sizin bütün ruhunuzu teşkil eder. Siz demek, meksefeniz demektir.
    Şimdi; bu enerji partikülü derin şuuraltınızda mahfuz tutulur. Bu enerji, meksefeniz tarafından vaki talep ve istek karşılığında, yavaş yavaş bir ozmoz olayı gibi sizin meksefenize intikal eder.
    Her bir bilgi taneciğinin hafızası, hıfzetmiş olduğu bilgi, bir güneş sisteminin bütün enerjisine denk bir enerjidir.
    Siz bunun anlamını anlayamazsınız. Bunlar ileride, medyomunuzun kanalları daha çok açıldıkça verilecektir. Bu bilgiyi intikal ettirebilecek bir kişi daha yok. Bu bakımdan beklemek zorundayız.
    Meksefenize intikal eden bilgi taneciği orada hemen çözümlenmez. Bu bilgi taneciği, benzerleri arasında yerini alıncaya kadar birtakım büyük değişikliklere uğrar. Bu değişiklik, esasında bir tasnif mekanizmasıdır. Bu tasnif mekanizmasının amacı, normal beyin hücrelerinizin içinde kayıtlı olan bilgilere aktarılacak olan enerjinin cinsini tayin etmektir. Fakat normal hafızanıza çıkacak olan bilginin, bulunduğunuz tekamül sisteminin şartlarına uygun olarak yumuşatılması gerekiyor.
    İşte, toplum yaşayışının ister iki, ister üç, ister on üç, ister elli, ister bin, ister milyon olsun; toplum yaşayışının en büyük özelliklerinden biri, bu yumuşatma ameliyesinin belirlenmesi ve tayin edilmesinde yardımcı olmasından ileri gelir.
    Sizlerin mahşeri olarak bir arada olmanızın en büyük sebeplerinden biri, her birinizin meksefesine intikal etmiş olan bilgilerin, birbirine adapte edilebilmesi için karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmanız gerekir.
    Hiçbir şey yapmamış dahi olsanız, beyin kapasitenizle ilgili bilgilerinizin ışığında yapmış olduğunuz her türlü kötülük ve iyiliğin sonucu, sizin vicdanınızı ilgilendirir. Vicdanınız ise, sadece ve sadece elde edeceğiniz bilginin vasfını tayin edecektir.
    Bu bakımdan, sizin beşeri tekamül dediğiniz süreç, müştereken meydana getirmiş olduğunuz tekamül grubunuzun meksefesinde mevcut olan bilgi taneciklerinin, şahsi meksefenize intikalini sağlamak içindir.
    Bu, beden seviyesindeki boyutta nasıl ise, beden üstü seviyesindeki boyutta da aynı şekilde çalışır. Bu, kainatşumül bir yasanın emridir. Bu böyledir.
    Hangi seviyede bulunursanız bulununuz, o seviyedeki gruplarınızın meksefesi ve onda mahfuz tutulan bilgi taneciği, sizin şahsi meksefenize intikal ettirilecektir. Bu, o kadar evrensel bir çalışış şeklidir ki, mesela Sirius tümüyle bir meksefedir. Ve bu, bir meksefe olarak evvelce söylemiş olduğumuz, bütün galaktik sistemlere bilgi taneciği aktarır. Galaksiler arasında ve planetler arasında ve güneşler arasında mevcut olan meksefelerde, planetlere, onlar üzerinde canlılara ve bağlı olmuş olduğu sistemlere aktarır.
    Hiçbir bilgi mahs, yani sırf, saf olarak sizlere intikal etmez. Ancak kendi meksefesindeki enerjisi ile orantılı olarak bilgi taneciklerini hıfz eder.
    İnsanda, yani yeryüzünde yaşamakta olan sekizici tür varlığın beyin kapasitesi onbirinci devrede bu şekilde, yani sizin kendinizde müşahede ettiğiniz şekilde ayarlanmıştır.
    Alacağınız bilginin belirli bir yoğunluğu vardır. Belirli bir sayısı vardır. Belirli bir yüksekliği vardır. Yani enerji tipi bellidir.
    Aslında bu bilgileri sizlere niçin veriyoruz? Bunu anlayamayacaksınız. Çünkü bu bilgileri kullanamayacaksınız. Ama bu bilgileri, yapabilirseniz, kendi esiri şuuraltınıza intikal ettirebilirseniz, daha ileride, onikinci devrede, enkarne olabildiğiniz takdirde kullanacaksınız.
    Şimdi; bir bilgi taneciği, normal beyin hücrelerinizin hafıza bölümleri içerisine olduğu gibi değil, yorumlanmış, sulandırılmış, inceltilmiş tarzda intikal eder. İntikal ettiği, çıkıp geldiği yer, esiri şuuraltınızdaki hafızanızdır. Bunlar bazen, uygun süreçler içerisinde, diğer insanlar arasında da mübadeleye konu olabilir. Yani sizin bilgi taneciğiniz, bir diğerinin bilgi taneciğine yardım edebilir veya bunlar karşılıklı bir alışveriş içerisine girebilir.
    Telepatik dalgalanmalar sürekli ve sür’atlidir.
    Sizin incelemiş olduğunuz telepatik dalga, sadece düşünce ve fikir intikalinden ibarettir. Bilgi taneciklerinin alışverişi ile alakası yoktur. Siz buna sadece telepati diyorsunuz, yanlış.
    Bilgi alışverişi başka bir sistemdir; düşünce ve imaj, fikir alışverişi başka bir sistemdir. Bu ikisini adamakıllı tefrik etmeniz gerekir.
    Hakiki alışverişiniz, bilgi taneciklerinin intikali ile söz konusudur ki, toplum yaşayışında bunlar çok seyrek olmaktadır.
    Sizler bir grup olarak birbirlerinizden bilgi taneciklerinizi alıp verebilecek bir kapasiteye ulaşabilirsiniz.
    Nasıl ki şimdi çırpınmakta olan şu medyomunuz, bizler tarafından kendisine intikal ettirilen bilgi taneciklerinin şiddeti altında çırpınmaktadır. O, alabiliyor ama dayanamıyor. Bu bir örnektir. Kendisine bunu büyük bir takviye ile vermeye çalışıyoruz. Giderek bu daha çok artacak ve çok daha hızlanacaktır.
    Kendisine, ileride yapacağı işler için çok yardımcı olmanız gerekir. Çok yardımcı olmanız, çok yardımcı bulmanız gerekir.

( Celse 19.20’de başladı, 19.55’de kendiliğinden kesildi.)    

 

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru